Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Hierdie voorlegging is nie voorheen gepubliseer nie, en is ook nie aan 'n ander tydskrif voorgelê vir oorweging nie. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • Ek stem in om die publikasiefooi van R2,500.00 te betaal vir Engelse artikels wat ingedien word asook die helfte van die vertaalfooi.
  I agree to pay the publication fee of R2,500.00 for English articles submitted as well as half of the translation fee.
 • Hierdie voorlegging is in Microsoft Word dokument lêer formaat. The submission file is in Microsoft Word document file format.

 • Die teks is in 1.5-spasiëring; gebruik 12-punt font; gebruik kursief, in plaas van onderstreping (behalwe met URL adresse); en alle tabelle en figure moet in die teks geplaas word by die relevante plekke, eerder as op die einde van die artikel. The text is 1.5-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all tables and figures are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

 • Elektroniese beelde moet as jpeg of gif lêers gestoor word. Alle fotos wat geskandeer word moet 'n hoë resolusie (300 dpi, drukwerk geoptimaliseer) en gestoor en toepaslik genommer word. Electronic images are saved as either jpeg or gif files. All photographs were scanned at a high resolution (300 dpi, print optimised) and saved and numbered appropriately corresponding with the text.

 • Alle figure en fotos moet OOK as aparte aanvullende lêers opgelaai word. All figures and photos must ALSO be submitted as supplementary files.

 • Alle merk veranderinge in die dokument moet aanvaar word voordat die artikel ingedien word. All track changes in the document must have been accepted before submitting.

Author Guidelines

Please scroll down for English Instructions

RIGLYNE VIR OUTEURS

’n Groot gedeelte van hierdie outeursinstruksies is geskoei op riglyne van Elsevier se South African Journal of Botany met die toestemming van die redakteur.

Portuurbeoordeling

Dié vaktydskrif werk met ’n enkelblinde beoordelingsproses. Alle bydraes sal aanvanklik deur die uitvoerende redakteur of die mede-uitvoerende redakteur nagegaan word om te sien of dit geskik is vir die vaktydskrif. Artikels wat as geskik beskou word, word dan toegewys aan ’n redaksielid. Dié redigeerder stuur gewoonlik die manuskrip aan ten minste twee onafhanklike vakkundige resensente wat die wetenskaplike gehalte van die artikel bepaal. Die redakteur/uitvoerende redakteurs is verantwoordelik vir die finale besluit oor die aanvaarding, al dan nie, van artikels. As 'n artikel in Engels ingedien word, is die publikasiefooi R2,500.00. Die outeur betaal dan ook die helfte van die vertaalfooi en ons die ander helfte. 

Artikels kan op die webtuiste http://www.satnt.ac.za/ ingedien word.

Gebruik van woordverwerkingsagteware

Dit is belangrik dat die lêer in die woordverwerker se oorspronklike formaat gestoor word. Die teks moet in enkelkolomformaat, 1.5 lyn-spasiëring en lettergrootte 12 wees, asook bladsy- en reëlnommers bevat. Hou die uitleg van die teks so eenvoudig moontlik. Die meeste van die formateringskodes sal verwyder word wanneer die artikel verwerk word. Moet spesifiek nié die woordverwerker se opsies om die teks te justeer of om koppeltekens tussen woorde te sit, gebruik nie. Gebruik egter vet letters, kursief, voetskrifte, boskrifte, ens.

Tabelle: Gebruik net een rooster vir elke individuele tabel as jy ’n tabelrooster gebruik en nie ’n rooster vir elke ry nie. Gebruik tabelkepe (“tabs”), in plaas van spasies, om kolomme in lyn te bring as jy nie roosters gebruik nie.

Tabelle en figure moet in die teks geplaas word op die plekke waar dit in die gepubliseerde manuskrip moet verskyn.

Let daarop dat bronlêers van figure, tabelle en teksgrafika benodig word.

Ons beveel jou sterk aan om jou woordverwerker se speltoets- en grammatikatoets-funksie te gebruik om onnodige foute te vermy.

Artikelstruktuur-onderverdeling – genommerde onderafdelings

Verdeel jou artikel in duidelik gedefinieerde en genommerde onderafdelings. Onderafdelings moet met 1.1 (dan 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, ens. genommer word (die abstrak is nie by die nommering van onderafdelings ingesluit nie). Gebruik hierdie nommering vir inhoudelike kruisverwysings: moenie slegs na “die teks” verwys nie. ’n Inhoudsopgawe moet aan die begin van omvattende oorsigartikels voorsien word. Enige onderafdeling kan ’n kort opskrif kry. Elke opskrif moet op ’n eie reël verskyn. Die volgende opskrifte word gewoonlik in navorsingspublikasies gebruik.

Inleiding

Stel die doelwitte van die werk en bied ’n deeglike agtergrond. Vermy ’n gedetailleerde literatuurstudie of ’n opsomming van die resultate.

Materiaal en metodes

Enige spesie of infraspesifieke taksonomiese groep moet na verwys word aan die hand van gepaste literatuur wat gebruik word om die betrokke materiaal te identifiseer. Gee die volledige wetenskaplike naam/name van organismes of plant(e) wat gebruik is, en ook die kultivar (ktv.) of variëteit (var.) waar van toepassing. Alle groeitoestande moet behoorlik beskryf word. Genoegsame detail oor die tegnieke wat gebruik is moet voorsien word sodat dit maklik herhaal kan word.

Resultate

Die resultate moet duidelik en bondig wees. Moenie resultate in tabelle en figure dupliseer nie, tensy daar ’n spesifieke rede daarvoor is. Moenie materiaal wat toepaslik vir die bespreking is, insluit nie.

Bespreking

Dit moet die betekenis van die resultate toelig en binne die konteks van ander werk plaas. Moenie oormatig spekulatief wees of die resultate herhaal nie. In menige geval mag dit meer toepaslik wees om die resultate- en besprekingsafdeling te kombineer. In so ’n geval kan ’n slotsom-afdeling ook toepaslik wees.

Bylae

Indien daar meer as een bylaag is, moet dit as A, B, ens. geïdentifiseer word en vergelykings in bylae moet apart genommer word: vgl. (A.1), vgl. (A.2), ens.; in ’n daaropvolgende bylaag, vgl. (B.1) ens. Dieselfde geld vir tabelle en figure: Tabel A.1; Fig. A.1, ens. Tabelle en figure se byskrifte moet duidelik wees sodat dit verstaanbaar is sonder om die teks te moet raadpleeg.

Belangrike titelbladinligting

 • Dit moet bondig en insiggewend of interessant wees. Dink of jou titel ’npotensiële leser sal oortuig om jou abstrak of manuskrip te lees. Titels word dikwels gebruik in inligtingsherwinningstelsels. Vermy afkortings en formules waar moontlik.
 • Outeursname en affiliasies. Dui asseblief elke outeur se voornaam/voorname en van aan en maak seker dat al die name korrek gespel is.
 • Voorsien die outeurs se affiliasie-adresse (waar die eintlike werk gedoen is) onder die name. Dui alle affiliasies in klein boskrifletters aan onmiddellik na ’n outeur se naam en voor die toepaslike adres.
 • Voorsien elke affiliasie se volledige posadres, die naam van die land en, waar beskikbaar, die outeur se e-posadres.
 • Betrokke outeur. Dui duidelik aan wie die korrespondensie gedurende alle publikasiefases asook ná publikasie gaan behartig. Dié verantwoordelikheid sluit die beantwoording van enige toekomstige navrae oor metodologie en materiaal in. Maak seker dat die betrokke outeur die e-posadres en kontakbesonderhede wat jy voorsien het, op datum hou.
 • Huidige/permanente adres. Indien die outeur verhuis het sedert die werk wat beskryf word in die artikel voltooi is, of op daardie stadium op besoek was, kan ’n “Huidige adres” (of “Permanente adres”) as ’n voetnota by die outeur se naam voorsien word. Die adres waar die outeur in werklikheid die werk afgehandel het, moet die hoofaffiliasieadres bly. Arabiese boskrifsyfers moet gebruik word vir hierdie voetnotas.

Abstrak

’n Bondige en feitelike abstrak moet voorsien word. Die doel van die navorsing, hoofresultate en belangrikste konklusies moet kortliks in die abstrak saamgevat word. Dit moet nie meer as 5% van die manuskrip wees nie. ’n Abstrak word dikwels apart van die artikel aangebied, dit moet dus alleen kan staan. Om hierdie rede moet verwysings vermy word. Indien verwysings noodsaaklik is, moet die outeur(s) en die jaar/jare aangehaal word. Niestandaard- of ongewone afkortings moet vermy word, maar indien noodsaaklik moet dit die eerste keer wanneer dit in die abstrak self voorkom, gedefinieer word.

Afkortings

Definieer niestandaard-afkortings in hierdie veld in ’n voetnota op die eerste blad van die artikel. Afkortings van hierdie aard wat onvermydelik is in die abstrak moet gedefinieer word wanneer dit die eerste keer genoem word, asook in die voetnota. Maak seker alle afkortings in die artikel is deurgaans konsekwent.

Erkennings

Groepeer erkennings in ’n aparte afdeling aan die einde van die artikel voor die verwysings. Moet dit dus nie as ’n voetnota vir die titel op die titelblad of enige ander plek insluit nie. Lys individue wat jou bygestaan het gedurende jou navorsing (bv. hulp met taal, skryfwerk of proeflees van die artikel, ens.), maar wat nie voldoen aan die vier vereistes van outeurskap nie, hier.

Formatering van befondsingsbronne

Lys befondsingsbronne op hierdie standaardwyse om toegeeflikheid met die befondser se vereistes te bewerkstellig: Befondsing: Hierdie werk is ondersteun deur die Nasionale Navorsingsfonds [toelaagnommers xxxx tot yyyy]. Dit is nie nodig om gedetailleerde beskrywings oor die programme of die tipe toelae en toekennings te voorsien nie. Dien die naam in van die instelling of organisasie wat die befondsing voorsien het, indien dit van ’n algemene toelaag of ander bronne wat beskikbaar is aan die universiteit, kollege of ander navorsingsinstelling afkomstig is. Sluit asb. die volgende sin in indien geen befondsing vir die navorsing voorsien is nie: Hierdie navorsing het nie ’n spesifieke toelaag ontvang van befondsingsagentskappe in die openbare, kommersiële of niewinsgewende sektore nie.

Bydrae van elke outeur

Dui elke outeur se bydrae tot die manuskrip aan ten einde outeurskap te regverdig.

Volgens die Internasionale Komitee van Mediese Vaktydskrifredigeerders moet ’n outeur aan die volgende maatstawwe voldoen om in aanmerking te kom.

 • Wesenlike bydraes tot die totstandkoming of vormgewing van die werk; of die verkryging, ontleding, of interpretasie van data vir die werk; EN
 • Konseptualisering van die werk of kritiese hersien van die werk vir belangrike intellektuele inhoud; EN
 • Finale goedkeuring van die weergawe wat gepubliseer gaan word; EN
 • Ooreenkoms om aanspreeklik te wees vir alle aspekte van die werk om te verseker dat vrae oor die akkuraatheid en integriteit van enige gedeelte van die werk behoorlik ondersoek en opgeklaar word.

Verwysings

Aanhaling in teks

Maak asb. seker dat elke verwysing wat aangehaal word in die teks ook in die verwysingslys verskyn (en andersom). Enige verwysings wat in die abstrak aangehaal word, moet volledig verskaf word. Ongepubliseerde resultate en persoonlike gedagtewisselings word nie aanbeveel in die verwysingslys nie, maar dit mag in die teks genoem word. Indien hierdie verwysings by die verwysingslys ingesluit word, moet die vaktydskrif se standaardverwysingstyl gevolg word, en in plaas van die publikasiedatum moet daar staan: “Ongepubliseerde resultate” of “Persoonlike kommunikasie”. As ’n verwysing as “in druk” aangehaal word, impliseer dit dat dié item aanvaar is vir publikasie.

Webverwysings

Minimum: Die volledige bronadres (“URL”) asook die datum waarop daar die laaste keer toegang tot die verwysing verkry is. Enige verdere inligting, indien dit bekend is (DOI, outeursname, datums, verwysing na ’n ander bronpublikasie, ens.), moet ook aangedui word. Webverwysings kan apart gelys word (met ander woorde ná die verwysingslys) onder ’n ander opskrif, indien dit so verkies word, of dit kan by die verwysingslys ingesluit word.

Verwysingstyl

Teks: Alle aanhalings in die teks moet verwys na: 1. Een outeur: die outeur se naam (sonder voorletters tensy daar dubbelsinnigheid is) en die publikasiejaar; 2. Twee outeurs: beide outeurs se name en die publikasiejaar; 3. Drie of meer outeurs: die eerste outeur se naam gevolg deur “et al.” en die publikasiejaar. Aanhalings kan direk (of tussen hakies) wees. Groepverwysings moet eers alfabeties en dan chronologies gelys word. Voorbeelde: “soos aangetoon (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan en Jones, 1995).” “Kramer et al. (2000) het onlangs aangetoon ...”

Verwysings moet eers alfabeties gerangskik word en dan verder chronologies georden word, indien nodig. Meer as een verwysing van dieselfde outeur(s) in dieselfde jaar moet geïdentifiseer word deur die letters "a", "b", "c", ens., wat ná die publikasiejaar geplaas word. Gebruik slegs die voorletters van die outeurs se voorname. Geen punt en spasie tussen die voorletters nie. Van kom eerste.

Voorbeelde in teks:
(Reygaert 2018)
(Sadig & Smit 2018)
(Sadiq et al. 2018)

Voorbeelde in verwysingslys:

Verwysings na vaktydskrifpublikasies (volledige vaktydskriftitel, nie afgekort nie):

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2000, The art of writing a scientific article. Journal of Science Communication 163, 51-59.

Verwysing na ’n boek: Strunk Jr W, White EB. 1979. The Elements of Style, derde uitg. Macmillan, New York.

Verwysing na ’n hoofstuk uit ’n geredigeerde boek: Mettam GR, Adams LB. 1999. How to prepare an electronic version of your article, in: Jones BS, Smith RZ (Uitg.). Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

 

AUTHOR GUIDELINES

A large part of these instructions to authors are based on that of the Elsevier produced South African Journal of Botany guidelines with the permission of the Editor.

Peer review

This journal operates a single blind review process. All contributions will initially be assessed by the editor-in-chief or deputy editor-in-chief for suitability for the journal. Papers deemed suitable are then allocated to a member of the editorial panel. This editor will typically send the manuscript to a minimum of two independent expert reviewers to assess the scientific quality of the paper. The editor/executive editors is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. If an article is submitted in English, the publication fee is R2,500.00. The author then pays half of the translation fee and we the other half.

Articles can be submitted on the website at http://www.satnt.ac.za/

Use of MSWord software

It is important that the file be saved in the original format of the wordprocessor used. The text should be in single-column format, 1.5 line-spacing, 12 pitch font size and must contain page and also line numbering. Keep the layout of the text as simple as possible. Most formatting codes will be removed and replaced on processing the article. In particular, do not use the wordprocessor's options to justify text or to hyphenate words. However, do use bold face, italics, subscripts, superscripts etc.

When preparing tables, if you are using a table grid, use only one grid for each individual table and not a grid for each row. If no grid is used, use tabs, not spaces, to align columns.

Tables and figures should be placed in the text where it should appear in the published manuscript.

Note that source files of figures, tables and text graphics will be required.

To avoid unnecessary errors, you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-check' functions of your wordprocessor.

Article structure subdivision - numbered sections

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the text'. For an extensive review paper, a table of contents should be provided at the beginning. Any subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own separate line.  The following headings are typically used in research publications.

Introduction

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed literature survey or a summary of the results.

Material and methods

Any species or infraspecific taxon studied is to be referenced against appropriate literature used to identify the material concerned. Give full scientific name(s) of organisms or plant(s) used, as well as cultivar (cv.) or variety (var.) where applicable. All growth conditions should be properly described. Sufficient detail of the techniques used should be provided to allow easy repetition.

Results

Results should be clear and concise. Do not duplicate results in tables and figures unless there is a specific motivation. Do not include material appropriate to the discussion.

Discussion

This should highlight the significance of the results and place them in the context of other work. Do not be over-speculative or reiterate the results. In many cases it may be more appropriate to combine the Results and Discussion sections. In such a case a Conclusion section may also be appropriate.

Appendices

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly, for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc.  The legend to tables and figures should be clear that it can be understood without referring to the text.

Essential title page information

 • This should be concise and informative or interesting. Think whether your title would interest a potential reader to read your abstract and manuscript. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae where possible.
 • Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) followed by the family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled.
 • Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address.
 • Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.
 • Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any future queries about Methodology and Materials. Ensure that the email address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author.
 • Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such footnotes.

Abstract

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. It must not exceed 5% of the manuscript. An abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s).  Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself.

Abbreviations

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at their first mention there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations throughout the article.

Acknowledgements

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise.  List those individuals who provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading the article, etc.), but do not meet the four requirements for authorship.

Formatting of funding sources

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: Funding: This work was supported by the National Research Foundation [grant numbers xxxx to yyyy]. It is not necessary to include detailed descriptions on the programme or type of grants and awards. When funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or other research institution, submit the name of the institute or organization that provided the funding. If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Contribution of each author

To justify the authorship indicate the contribution of each author to the manuscript.

The International Committee of Medical Journal Editors stated that to qualify an author should fulfil all the following criteria:

 • Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
 • Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND
 • Final approval of the version to be published; AND
 • Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

References

Citation in text

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and personal communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in the text. If these references are included in the reference list they should follow the standard reference style of the journal and should include a substitution of the publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been accepted for publication.

Web references

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list.

Reference style

Text: All citations in the text should refer to: 1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of publication; 2. Two authors: both authors' names and the year of publication; 3. Three or more authors: first author's name followed by "et al." and the year of publication. Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed first alphabetically, then chronologically. Examples: "as demonstrated (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer et al. (2000) have recently shown.

References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters "a", "b", "c", etc., placed after the year of publication. Use only the initials of the authors' given names. No full stop and space between the initials. Last name comes first.

Examples in text:
(Reygaert 2018)
(Sadig & Smit 2018)
(Sadiq et al. 2018) 

Examples in reference list:

Reference to a journal publication (journal names in full, not abbreviated):

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2000, The art of writing a scientific article. Journal of Science Communication 163, 51–59.

Reference to a book: Strunk Jr. W, White EB. 1979. The Elements of Style, third ed. Macmillan, New York.

Reference to a chapter in an edited book: Mettam GR, Adams LB. 1999. How to prepare an electronic version of your article, in: Jones BS, Smith RZ (Eds.). Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.